آمریكای شیطان لیندسی شاو (خوسلین كلی) صدای احمق فیلم سگسی کامل را می زند

Views: 3788
لیندزی شاو (جوزلین کلی) در حال فیلم سگسی کامل رها کردن برخی از مقالات به دوست پدرش است. دوست پدرش مدتی او را ندیده است و به سختی او را به دلیل چقدر داغ بودنش می شناسد. بعد از افت