با اسکیت روی و شورت روی زانوها فیلم سکی کامل

Views: 866
این یکشنبه اول وقت خوبی را فیلم سکی کامل برای اسکیت بازی کردیم و بعد به پودر وحشیانه برخورد کردیم تا اینکه برای لذت بردن دویدیم.