ماشین لعنتی جیمز دیلدو آخرین بار او از پخش فیلم سکس کامل آن استفاده می کند

Views: 1368
لکسی این دیلدو را دوست ندارد ، زیرا از سیلیکون ساخته شده است پخش فیلم سکس کامل و مقدار زیادی به آن نمی دهد. بنابراین این آخرین باری بود که از آن استفاده می کرد ، مگر اینکه زنان دیگری بیایند و بخواهند آن را امتحان کنند.